Meeer | Onze Expertise
21817
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21817,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 
EXPERTISES EN WERKMETHODEN

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze expertises en werkmethoden. Uiteraard is dit niet uitputtend. Elk vraagstuk is voor ons uniek en vraagt om een eigen benadering. Onderstaande klanten hebben dat al mogen ervaren. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met een van de mensen van Meeer.

STRATEGIEBEPALING

Meeer ondersteunt organisaties of onderdelen daarvan in het bepalen of herijken van de missie, visie en strategische koers. We doen dit aan de hand van een doordacht stappenplan waarbij de organisatie op basis van een goede omgevingsverkenning gefaciliteerd wordt de koers te bepalen. In onze aanpak streven we  gelijktijdig naar een zo breed mogelijk draagvlak in de organisatie door middel van participatie programma’s voor medewerkers en betrokkenheid van alle stakeholders en overige belanghebbenden.

BESTURINGSMODEL EN ORGANISATIECONCEPT

Bij elke wijziging in koers en organisatie hoort de vraag:”wie gaat over wat”? Een helder besturingsmodel en bijbehorende verantwoordelijkheden vraagt om een doordacht organisatieconcept. Wij doen dit door middel van een scherpe discussie met de interne stakeholders te voeren over de uitgangspunten die uiteindelijk bepalend zijn voor de wijze waarop men denkt de strategische koers te realiseren.

ORGANISATIE ANALYSE

Effectiviteit van verandering wordt in onze ogen bepaald door helder te hebben wat de noodzaak is van de verandering maar tevens wat noodzakelijk is in de organisatie om de juiste verandering te realiseren. Wij analyseren de organisatie op basis van diverse invalshoeken volgens het 7-S model, gevolgd door een advies alvorens wij overgaan tot een aanpak. Daarin betrekken wij bij voorkeur allerlei stakeholders en geledingen in een organisatie.

STRATEGISCH HR BELEID

Mensen vormen in onze ogen de organisatie. Het HR beleid dient een afgeleide te zijn van en een logisch geheel vormen met de organisatie strategie. Wij zorgen ervoor dat de strategie vertaald wordt in thema’s die bepalend zijn voor het te voeren HR beleid. Van daaruit doen wij voorstellen om er concreet invulling aan te geven. Invoering hiervan zorgt dat de strategische koers en bijbehorende verandering in een organisatie wordt geborgd.

CULTURELE IDENTITEIT BEPALEN

Organisaties en medewerkers worstelen vaak met de vraag:” wat bindt ons”?. Een culturele identiteit is in feite een weergave van wat je wenst uit te stralen. Datgene waaraan de organisatie en haar medewerker in gedrag en dagdagelijks handelen worden erkend en herkend. Het bepalen van de culturele identiteit is een iteratief proces waarbij we bij voorkeur een brede afspiegeling van de organisatie betrekken. Dat doen we door het samen woorden te geven waarbij ‘identificatie met en trots zijn op’ belangrijke uitgangspunten zijn.

CULTUURVERANDERING

Verandering van cultuur en bijbehorend gedrag is een langdurig proces. Naast het scherp definiëren van de culturele identiteit is het essentieel dat iedere medewerker begrijpt wat daarvan de betekenis is in het dagdagelijks handelen. Het vertalen naar concreet gedrag voor elke medewerker, het zorgdragen voor een bijpassende leiderschapsstijl, sturing op gedragscompetenties en het wijzigen van de in- en externe cultuuruitingen  dienen in samenhang aangepakt te worden. Alleen dan kan nieuw gedrag in de tijd worden gerealiseerd.

ORGANISATIE INRICHTING

Op basis van het organisatieconcept en een gedegen analyse doen wij voorstellen om de organisatiestructuur vorm te geven en in te richten. Een passende gelaagdheid, passende niveau’s, logische groeperingen, heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vormen daarbij het uitgangspunt. Verantwoordelijkheden leggen we daarbij neer op het niveau waar ze thuishoren. Voor ons bij voorkeur zo laag mogelijk in de organisatie. Wij zorgen voor professionele functieomschrijvingen en bijpassende functiewaardering.

LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

Leiderschap begint bij jezelf. Wij hebben het programma lenig leiderschap ontwikkeld. Lenig omdat volgens ons goed leiderschap vraagt dat je kunt anticiperen op de dingen die er in en om je organisatie heen gebeuren. Lenig omdat je in verschillende situaties verschillende vormen van leiderschap moet kunnen laten zien. Wij maken hierbij onder meer gebruik van het gedachtegoed van Jef Staes, Steven Covey, Bas Blekkingh e.a. Op basis van een drijfveren analyse (profile dynamics) wordt het zelfbeeld versterkt en stappen deelnemers in een proces waarin ze zich zelf beter leren kennen en oefenen met ander gedrag; als leider en als medewerker.

TEAM EN INDIVIDUELE ONTWIKKELING

Een team wordt bepaald door de kracht van het geheel. De collectieve ambitie, de rolverdeling en de wijze waarop men er samen mee omgaat is bepalend voor het succes. Wij helpen teams met het scherp krijgen van de collectieve ambitie en met het verbeteren van hun performance als geheel doordat wij inzicht geven in de teampatronen en de wijze waarop elk individu daarin opereert. Dat doen we onder andere in de vorm van werkconferenties, intervisie sessies en leer-werkopdrachten in de dagelijkse praktijk. Team coaching of individuele coaching maken hier deel van uit.Teamanalyse op basis van drijfveren (profile dynamics)  helpt daarbij om het inzicht te versterken.

INRICHTING EN IMPLEMENTATIE HR PROCESSEN

De processen en instrumenten als afgeleide van de HR strategie kunnen wij voor u ontwikkelen en implementeren.  Competentiemanagement, loopbaaninstrumentarium, inzetbaarheids-instrumentarium, beoordelings- en beloningssystemen, rooster systemen of functiewaardering zijn hiervan voorbeelden. Wij analyseren voor u uw arbeidsvoorwaardenpakket en kunnen dit afzetten tegen wat gangbaar is in uw marktsegment.

INTERIM HR

Meeer beschikt over adviseurs met een langjarige ervaring als HR Business partner in diverse organisatie. Indien u de behoefte heeft aan tijdelijke uitbreiding van uw HR capaciteit op senior- of managerial niveau dan kunnen wij u hierbij ondersteunen in de vorm van interim HR.

PROJECTMANAGEMENT

Meeer consultants verzorgen voor u de totale programma- en projectinrichting alsmede de het programmamanagement gedurende het gehele traject.  Op die manier kunt u zich focussen op de reguliere bedrijfsvoering en zorgen wij voor de voortgang, snelheid en resultaatbewaking tijdens de veranderingstrajecten.

VERANDERTRAJECT VAN ONTWERP TOT IMPLEMENTATIE

De juiste keuzes maken om de gewenste verandering te realiseren is al een moeilijke stap, het feitelijk realiseren is zeker zo lastig. Wij helpen u met het ontwerpen van het transitie- of verander-traject (structuur en cultuur) en zorgen voor een gedegen aanpak. Bij die aanpak acteren we als programmaleider, simulator en organisator. Wij helpen u de gewenste  verandering vervolgens te verankeren in de praktijk.